SIC OpenIR

浏览/检索结果: 共8362条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A functionalized surface modification with vanadium nanoparticles of various valences against implant-associated bloodstream infection 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 2017, 卷号: 12, 页码: 3121
作者:  Wang, Jiaxing;  Zhou, Huaijuan;  Guo, Geyong;  Cheng, Tao;  Peng, Xiaochun;  Mao, Xin;  Li, Jinhua;  Zhang, Xianlong
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/12/29
A Laser-Activated Biocompatible Theranostic Nanoagent for Targeted Multimodal Imaging and Photothermal Therapy 期刊论文
THERANOSTICS, 2017, 卷号: 7, 期号: 18, 页码: 4410
作者:  Deng, Liming;  Cai, Xiaojun;  Sheng, Danli;  Yang, Yang;  Strohm, Eric M.;  Wang, Zhigang;  Ran, Haitao;  Wang, Dong;  Zheng, Yuanyi;  Li, Pan;  Shang, Tingting;  Ling, Yi;  Wang, Fengjuan;  Sun, Yang
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/12/29
Colloidal quantum-dots surface and device structure engineering for high-performance light-emitting diodes 期刊论文
NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2017, 卷号: 4, 期号: 2, 页码: 170
作者:  Shang, Yuequn;  Ning, Zhijun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/29
Niobium pentoxide: a promising surface-enhanced Raman scattering active semiconductor substrate 期刊论文
NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS, 2017, 卷号: 3
作者:  Shan, Yufeng;  Zheng, Zhihui;  Liu, Jianjun;  Yang, Yong;  Li, Zhiyuan;  Huang, Zhengren;  Jiang, Dongliang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/29
Pb(In1/2Nb1/2)O-3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3 Piezoelectric Single-Crystal Rectangular Beams: Mode-Coupling Effect and Its Application to Ultrasonic Array Transducers 期刊论文
CRYSTALS, 2017, 卷号: 7, 期号: 4
作者:  Wang, Wei;  Or, Siu Wing;  Luo, Haosu
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/12/29
Highly efficient and high-power diode-pumped femtosecond Yb:LYSO laser 期刊论文
LASER PHYSICS LETTERS, 2017, 卷号: 14, 期号: 4
作者:  Tian, Wenlong;  Wang, Zhaohua;  Zhu, Jiangfeng;  Zheng, Lihe;  Xu, Jun;  Wei, Zhiyi
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/12/29
High power YAG/Nd:YAG/YAG ceramic planar waveguide laser 期刊论文
LASER PHYSICS LETTERS, 2017, 卷号: 14, 期号: 4
作者:  Rao, Han;  Liu, Zhaojun;  Cong, Zhenhua;  Huang, Qingjie;  Liu, Yang;  Zhang, Sasa;  Zhang, Xingyu;  Feng, Chao;  Wang, Qingpu;  Ge, Lin;  Li, Jiang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/29
Single-Atom Co-Doped MoS2 Monolayers for Highly Active Biomass Hydrodeoxygenation 期刊论文
CHEM, 2017, 卷号: 2, 期号: 4, 页码: 468
作者:  Shi, Jianlin
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/29
An osteogenesis/angiogenesis-stimulation artificial ligament for anterior cruciate ligament reconstruction 期刊论文
ACTA BIOMATERIALIA, 2017, 卷号: 54, 页码: 399
作者:  Li, Hong;  Li, Jinyan;  Jiang, Jia;  Lv, Fang;  Chang, Jiang;  Chen, Shiyi;  Wu, Chengtie
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/29
Self-assembly and morphological characterization of two-component functional amyloid proteins 期刊论文
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2017, 卷号: 28, 期号: 5, 页码: 1062
作者:  Qi, Qi;  Zhao, Tian-Xin;  An, Bo-Lin;  Liu, Xuan-Yong;  Zhong, Chao
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/29