SIC OpenIR  > 人工晶体研究中心
浏览条目

浏览/检索结果: 共735条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Growth of Hexagonal AlN Crystalline Microrod by Physical Vapor Transport Method 期刊论文
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS, 2017, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 215-218
作者:  Wang Hua-Jie;  Liu Xue-Chao;  Kong Hai-Kuan;  Xin Jun;  Gao Pan;  Zhuo Shi-Yi;  Shi Er-Wei
收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2017/05/05
Iii-v Semiconductors  Aluminum Nitride  Hexagonal Microrod  Physical Vapor Transport  
Effect of reducing Lu3+ content on the fabrication and scintillation properties of non-stoichiometric Lu3-xAl5O12:Ce ceramics 期刊论文
OPTICAL MATERIALS, 2017, 卷号: 63, 页码: 179-184
作者:  Liu, Shuping;  Mares, Jiri A.;  Babin, Vladimir;  Hu, Chen;  Kou, Huamin;  D'Ambrosio, Carmelo;  Pan, Yubai;  Nikl, Martin
收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2017/04/06
Luag:Ce Ceramics  Lu3++ Deficiency  Scintillation Light Yield  Non-stoichiometry  Antisite Defects  
Demonstration of a diode pumped Nd,Y co-doped SrF2 crystal based, high energy chirped pulse amplification laser system 期刊论文
OPTICS COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 382, 页码: 201-204
作者:  Chen, Junchi;  Peng, Yujie;  Zhang, Zongxin;  Su, Hongpeng;  Leng, Yuxin;  Jiang, Dapeng;  Ma, Fengkai;  Qian, Xiaobo;  Tang, Fei;  Su, Liangbi
收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2017/02/24
Chirped Pulse Amplification  Regenerative Amplifier  Nd  y:Srf2 Crystal  
Luminescence of Donor-acceptor-pair in Fluorescent 4H-SiC Doped with Nitrogen, Boron and Aluminum 期刊论文
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS, 2017, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 51-55
作者:  Zhuo Shi-Yi;  Liu Xi;  Gao Pan;  Yan Cheng-Feng;  Shi Er-Wei
收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2017/04/14
Silicon Carbide  Photoluminescence  Iqe  
Crystal growth, spin reorientation and magnetic anisotropy of YFe0.8Mn0.2O3 single crystal 期刊论文
SOLID STATE COMMUNICATIONS, 2016, 卷号: 247, 页码: 64-67
作者:  Xie, Tao;  Shen, Hui;  Wu, Anhua;  Man, Peiwen;  Su, Liangbi;  Shi, Zhong;  Xu, Jiayue
收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2017/02/24
Yfe0.8mn0.2o3 Single Crystal  Crystal Growth  Spin Reorientation  Magnetic Anisotropy  
Highly efficient dual-wavelength mid-infrared CW Laser in diode end-pumped Er:SrF2 single crystals 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6
作者:  Ma, Weiwei;  Qian, Xiaobo;  Wang, Jingya;  Liu, Jingjing;  Fan, Xiuwei;  Liu, Jie;  Su, Liangbi;  Xu, Jun
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/02/24
Single crystal growth, magnetic and thermal properties of perovskite YFe0.6Mn0.4O3 single crystal 期刊论文
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2016, 卷号: 417, 页码: 143-147
作者:  Xie, Tao;  Shen, Hui;  Zhao, Xiangyang;  Man, Peiwen;  Wu, Anhua;  Su, Liangbi;  Xu, Jiayue
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2017/02/24
Yfe0.6mn0.4o3 Single Crystal  Crystal Growth  Spin Reorientation  Thermal Property  
Dielectric and piezoelectric properties of high curie temperature 0.63Bi(Mg1/2Ti1/2)O-3-0.37PbTiO(3) single crystals with morphotropic phase boundary composition 期刊论文
SOLID STATE COMMUNICATIONS, 2016, 卷号: 245, 页码: 50-54
作者:  Tian, Yanfeng;  Xu, Guisheng;  Liu, Jinfeng;  Zhu, Xiu
Unknown(1604Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2017/02/27
Bmt-pt Single Crystals  Crystal Growth  Dielectric Properties  Piezoelectric Properties  
Tunable Yb:CaF2-SrF2 laser and femtosecond mode-locked performance based on semiconductor saturable absorber mirrors 期刊论文
APPLIED OPTICS, 2016, 卷号: 55, 期号: 29, 页码: 8359-8362
作者:  Zhang, Feng;  Zhu, Hongtong;  Liu, Jie;  He, Yifeng;  Jiang, Dapeng;  Tang, Fei;  Su, Liangbi
收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2017/02/24
The growth and thermal, electrical properties characterization of Ba2TiSi2O8 piezoelectric crystal 期刊论文
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 2016, 卷号: 451, 页码: 207-213
作者:  Cao, Shuoliang;  Jiang, Bohan;  Zheng, Yanqing;  Tu, Xiaoniu;  Xiong, Kainan;  Gao, Pan;  Shi, Erwei
收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2017/02/24
Crystal Structure  Heat Characterization  Czochralski Method  Oxides  Piezoelectric Materials